بارم بندی زبان انگليسی ۳

از لاشار
پرش به: ناوبری, جستجو
 بارم بندي درس زبان خارجي ( 3 )(انگليسي ـ فرانسه ـ آلماني)


الف- ارزش يابي مستمر : (20 نمره)

1-فعاليت هاي كلاسي كتبي شامل: ( 10 نمره )


1-1انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره


2-1 آزمون هاي مستمر 5 نمره2-فعاليت هاي كلاسي شفاهي شامل : ( 10 نمره)

1-2- خواندن شامل:


  - سرعت مناسب                                     1 نمره


  - آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح                              1 نمره


  - سليس خواني                                       2 نمره


  _ درك مطلب                                        2 نمره


2-2- بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان مي كنند).


                          انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره


3ـ2ـ نقش هاي زباني ( در اين قسمت مهارت دانش آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش يابي قرار مي گيرد) .


لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه وآلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.              انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره


4-2- تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود. لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره


                                                        جمع 20 نمره


ب — ارزش يابي پاياني(نوبت اول ،دوم و شهريور ) _ (40 نمره)


1- ديكته: يك يا دو حرف از واژه در جمله حذف شود (انگليسي و فرانسه 16 مورد ، آلماني 12 مورد). انگليسي و فرانسه 4 نمره/ آلماني 6 نمره


2_ واژگان شامل: 10 نمره


1-2- جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره


2-2 يا فتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 3 نمره


3-2 —تشخيص اجزاء كلام (اسم ، صفت ، ضمير و غيره ) از طريق بافت ( Context) 3 نمره


3- درك مطلب: 11 نمره


1-3 - در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه شامل:


(Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions) پاسخ مي دهند.  4 نمره


2-3 (Sentence Comprehension) -: در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 4 نمره


3-3- متن Cloze 3 نمره


(از آنجا كه نمونه هاي Clozeدركتاب درسي نيامده است لذا لازم است دبيران محترم اين پايه، در كلاس و در آزمون هاي مستمر ، دانش آموزان را با اين نوع آزمون آشنا سازند.)


4- دستور شامل: 13 نمره


1-4 - سوالات چهارگزينه اي 3 نمره


2-4 - مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره


3-4 - كامل كردن جملات ناقص 2 نمره


4-4 - پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره


5-4 - نقش هاي زباني 4 نمره


مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند. سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند . لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.


5-تلفظ 2 نمره


اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد:


الف- استفاده از ستون و دادن مثالي براي هر ستون دانش آموزان لغات داده شده را در ستون هاي مربوط قرار مي دهند.

ب — دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند . دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.

لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.


جمع 40 نمره

نمونه سوال

ابزارهای شخصی