بارکهان

از لاشار

مرزهای بخش "بارکهان" از شمال به منطقه" بزدار" و "بلوچ" و "لونی پتهان"، از شرق به "دیره غازی خان" (پنجاب) ، در جنوب به منطقه مری بگتی و از غرب به کوهستان مری متصل است. این منطقه در شمال شرق استان بلوچستان قرار گرفته است.

به علت اختلاف داخلی سردارهای محلی، انگلیسیها این منطقه را به تصرّف در آوردند و ادارات بخشداری تأسیس نمودند.

در سال 1877میلادی ارتش پنجابیها در محل "وتاکری" پادگانی تأسیس نمود. راه "دیره غازی خان" به قندهار و خراسان از همین جا می گذشت. در عصر تیموریان نیز این راه اهمیت داشت. یک فرمانده عصر جهانگیر همین جا فوت کرد، قبر او اینجاست، از آن قدیمتر یک مسجد نیز می باشد.

انگور و انار در اینجا فراوان به دست می آید.

در سطح محلی تفنگهای خوبی در "بارکهان" ساخته می شود. ساختن اسلحه و مهمات یکی از راههای در آمد مردم است.