سسّی پنون

از لاشار

علاوه بر عواملي چون اشتراكات فرهنگي، هم مرز بودن و سكونت صدها هزار بلوچ در سند، داستان دلدادگي دو شوريده سرِ سندي و بلوچ نيز نقش مهمي در ايجاد پيوند عميق فرهنگي ايالت سند و بلوچستان ايفا كرده است.

داستان شور انگيز دل سپردن "پنون خان" فرزند سردار عالي حاكم کیچ بلوچستان به "سسّي" دختر بهنبور درميان مردم هر 3 ايالت بلوچستان، سند و پنجاب مشهور مي‌باشد.

در "شهرستان لسبيلة بلوچستان" مزار مشترك اين دو دلدادة‌ پاكباز مورد توجه و بازديد عدة زيادي از مردم است. اين داستان عاشقانه توسط يك شاعر ناشناس بلوچي، به نظم كشيده است.

يكي از ويژگيهاي برجسته داستانهاي عاميانه بلوچي، زبان شعري و منظوم آنهاست كه در برگيرنده تمام جزئيات فنّي داستان مي‌باشد و اهل فن، داستانهايي را كه در غير از قالب نظم، بيان شوند معمولاً خارج از محدوده "داستانهاي عاميانه بلوچی" قرار مي‌دهند.