سپت

از لاشار

"سپت" تغييريافته كلمه "صفت" است كه معمولاً شامل حمد و نعت و مناقب بوده و توسط زنان همسايه از روز اول تا ششم تولد نوزادان نواخته مي‌شود. با نواختن اين آهنگ فضاي معنوي خاصي بر محفل حكمفرما مي‌گردد.

نمونه

نوزاد گلچهره مرا

پاسبان و نگاهبان خداست!

كردگار دو جهان

نگهدار مادر بچه‌هاست