شعر مكران

از لاشار

مكران

وشين وطن مئي وطن مکران

دا ئم ببا تي كامران

آباد و سبز و ميزران

هر وقت كه تئي نام ءَ گران

5- تئي بو چو مسك ءَ بيت زران

سيه ببد وبرزين تيهران

گپ ءَ جننت گون جمبران

تئي سرشم و درنگ دران

درٌ و صيادي سنگران

10- تئي كلٌگ و تئي آپ سران

سبزين گونگ گون زامران

خوشبو تر انت از زاعفران

كولگ گون شير كمبين گران

كور دپ گون داز كيلٌران

15- تئي كوچگ و تئي كهچران

سولين كهير گون شنكران

جُگر و كهير و كلپران

شيرين تر انت از شٌكران

جوپاك پلي په بي دران

20-برنج رون مر اهي شامگران

نشته دني چو گونران

دستورءَ‌ دنت په چاكران

كشٌنت په سربارگران

گراماني چيرا تتٌران

25- پند وك مه گواپان پشكران

هوش ءَ‌چننت كِرٌ گوران

كتٌ ء كننت چو تاجران

كندنت گون زالان اندران

هامين گون پلٌين پتٌران

30- با نجيك ءِ بهرانت بزگران

انسان و مرغ و رستران

كنٌج په وار ولنگران

دهقان گون تورء شيك وران

برزين گر يلاني سرءَ‌

35- گورشان چو شينكي تكران

ايوند چو مارا شيب گران

پونچن چو مورءَ سر سران

گون پات و كپات و كمبران

لو ريگ گون تيه تمبران

40- مولد گون نازينك و سران

ناچي گون صوت و زيمران

شاده كتگ روش آروان

تئي لنجين تياب و بندران

دريا گون وا د و كلران

45 – بوجيگ گون لوهين ننگران

مچٌو گون آماهي گران

كاينت چه نيل بوئين زران

گون سارم و تِگلِم و لوجران

دل سوكءَ‌ بنت حرما وران

50- تئي زيد و چراگين سولدران

گريشگ گون كاش و كلدران

يگ گون نه لد ين هشتران

اسب و هزاري كره بر آن

بز گل گون ميش و ميهران

55- مهري گون پل پاكران

كيره گون پيلي باهران

داچي گون بي گومسين جران

كاينت چه زيده زانزران

پرٌ اب و ت اب و ت اهران

60- گاميش گون ديهي ددران

نا هنجمين كاريگران

گوننت شريك و نوكران

تئي سربلندين مهتران

راج ء كماشين سروران

65- صاحب دلين دل پروران

تئي مان مياتكين كنگران

نوجوانان گون شيري تيتران

برانزء گرنت چو اشكران

پشت ء نكنزنت چوتكران

70-تئي مهربانين مادران

سير دينت شير گلٌران

بلكين كپنت روچي گران

بكشنت سرءَ په برادران

تئي مه لكاين دحتران

75- پاكنت چو آپي گوهران

چيرنت چه چشم احتران

عهدش كتگ گون شوهران

مري نه دكٌت ماپران

اي مكران اي مكران

80-دائم په تئي يادءَ رزان

تئي مت نانت مازندران

وصپ ات كنان دان دم بران

هِچبر مباتي ليٌمران

دنيا ء گشت و چكران

85- سوچ بي اعتبارين منكران

شيطان ءِ يبل و برادران

شيپنت تئي نام ء مان پران

تئي صاحبي گپٌ وتران

نقشنت مه كهنين دپتران

90- گون انت گشوكين شاعران

شنگنت مه كند و كشوران

جي مئي وتي ملك كهن

ميرين بلوچان وطن

رشك يمن داغ ختن

95- دوستي بسي نزديك من

تئي دوك و د ل درٌ عد ن

گز و كنز و سرو سمن

بياتو بكن گون ما سخن

آگوستگين گپٌان بجن

100-تئي پاريكين ورنا كُجنت

دريا دل لشكر شكن

از گردش دهر دورنگ

شُت از جهان ءنام و ننگ

دنيا مج و تاريك وتنك

105- زرتگ بدان رسم پرنگ

كپتگ چه شاگان نر پلنگ

پروشتگ گماني شيراني ونگ

رتكنت چه بازان بال چنگ

جوشءَ جننت كانگشك و كنگ

110- دنيا پريب پوشنگ

لجٌ و حيا ء باركتگ

بارين بلوچ چو پتتگ

حيران و حشكنت گتتگ