طايفه كرد

از لاشار

طايفه كرد

مردم اين طايفه، در سنگان از توابع خاش و بخش زابلی از توابع سراوان، و عده اي نيز در سیستان زندگي مي كنند. در گذشته در منطقه سرحد داراي نفوذ و قدرت زيادي بودند.


تيره هاي طايفه كرد

سهراب زهي،مصطفي زهي،شه كرم زهي،جمال زهي،كمال خان زهي، علم خان زهي،غلام رسان زهي،شهدادزهي،سيد خان زهي، سالار زهي،علي خان زهي،مراد زهي،شه مراد زهي،كندگدار زهي،كرم زهي ،نارو زهي...