مير پسند خان

از لاشار

مير پسند خان

ميرپسند خان فرزند رستم خان ، سردار طایفه بامری است. وي در روستاي گونيچ ازتوابع شهرستان خاش ساكن بوده است. بين مير پسند خان و اقوام بسيار نزديكش اختلافاتي بروز مي كند. اين اختلافات حتي با وساطت معتمدين و ريش سفيدان طايفه حل نمي شود. در نتيجه مخالفين اورا تهديد به قتل مي كنند. ولي او چون فردي شجاع بوده است به تهديدات آنها توجهي نشان نمي دهد . يك روز كه مير پسندخان به تنهايي عازم سفر است ،مخالفين بر سر راه او كمين كرده با شليك چند گلوله او را از پاي درمي آورند. خير محمد كه از دوستان او بود ،ماجراي كشته شدنش را در شعري توصيف مي كند.