پنجاب

از لاشار

پنجاب در زبان فارسی به معنی پنج رود (آب) است. پنجاب می‌تواند به یکی از موارد زیر مربوط باشد:

همچنین نگاه کنید به: