پنجگور

از لاشار

پنجگور از شهرهای پاکستان است. و نزدیک ترین شهر دارای فرودگاه به ایران است فاصله شهر پنجگور پاکستان تا شهر سراوان ایران 200کیلومتر است. ارتباط نزدیکی بین مردم سراوان و پنجگور وجود دارد.