بارم بندی زبان انگليسی ۱

از لاشار
پرش به: ناوبری, جستجو
ارزش يابي پاياني (نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)

1) ارزش يابي شفاهي پاياني (10 نمره)1- خواندن شامل:

1-1 سرعت مناسب 1 نمره


2-1 آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره


3-1 سليس خواني 2 نمره


4-1 درك مطلب 2 نمره


2 ـ بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان مي كنند). انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره


3- نقش هاي زباني (در اين قسمت مهارت دانش آموزان در اجراي مكالمات مربوط به LanguageFunction مورد ارزش يابي قرار مي گيرد) . لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش "مكالمه" جايگزين نقش هاي زباني مي شود. انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره


4- تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود). لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره


تذكر: از 10 نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد.ب —2) ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره)

1-ديكته —يك يا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنويسد. انگليسي و فرانسه 3 نمره/ آلماني 4 نمره


2 - واژگان شامل:


1-2 جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره


2-2 تشخيص كلمات مترادف و متضاد از طريق بافت 1 نمره


3-2 يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 1 نمره


4-2 پرسش هاي چهارگزينه اي 2 نمره


3- درك مطلب:


1-3در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.


انواع سوالات:


Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions 4 نمره


2-3(Sentence Comprehension) : در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي مي باشد .در مورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 3 نمره


4-دستور شامل:


1-4سوالات چهار گزينه اي 2 نمره

2-4 مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره

3-4 كامل كردن جملات ناقص 2 نمره

4-4 پاسخ به سوال با توجه به تصوير 2 نمره

5- نقش هاي زباني 3 نمره

مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند . سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند. لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.


6-تلفظ 1 نمره


اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد:


الف- استفاده از ستون و دادن مثالي براي هر ستون دانش آموزان لغات داده شده را در ستون هاي مربوط قرار مي دهند.


ب —دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.


لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.


                                             جمع 30 نمره


توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

نمونه سوال

ابزارهای شخصی