بارم‌بندی دروس زبان‌های خارجی، پایه دوم

از لاشار
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بارم‌بندی درس زبان خارجی (انگلیسی —فرانسه —آلمانی) پایه دوم


ارزش یابی مستمر

(ارزش یابی کتبی و شفاهی در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشکیل کلاس دوره تابستانی)


۱-فعالیت‌های کلاسی کتبی

شامل:


۱-۱انجام تکالیف درسی و پاسخگویی به سوالات ۵ نمره


۲-۱ آزمون‌های مستمر کلاسی ۵ نمره


۲-فعالیت‌های کلاسی شفاهی ۱۰ نمرهب- ارزش یابی پایانی (نوبت اول، دوم، شهریور و یا دوره تابستانی)

   ب —۱) ارزش یابی شفاهی پایانی (۱۰ نمره)


۱-خواندن شامل:


۱-۱سرعت مناسب ۱ نمره


۲-۱ آهنگ، تکیه و تلفظ صحیح ۱ نمره


۳-۱ سلیس خوانی ۲ نمره


۴-۱ درک مطلب ۲ نمره


۲-بازگویی و خلاصه کردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشی از یک درس، نکات مهم آن را در یک یا دو جمله بیان می‌کنند).


                           انگلیسی و فرانسه ۵/۱ نمره / آلمانی ۲ نمره


۳-نقش‌های زبانی (در این قسمت مهارت دانش آموزان در اجرای مکالمات مربوط به Language Function مورد ارزش یابی قرار می‌گیرد). لازم به توضیح است که در زبان‌های فرانسه و آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش‌های زبانی می‌شود. انگلیسی و فرانسه ۵/۱ نمره/ آلمانی ۲ نمره


۴- تلفظ صحیح (ارزش یابی در این بخش صرفا به قسمت Pronunciation کتاب محدود می‌شود. لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط در مورد زبان‌های انگلیسی و فرانسه‌است. ۱ نمره


تذکر: از ۱۰ نمرهٔ ارزش یابی شفاهی پایانی نوبت دوم، ۵/۲ نمره به نیمه اول و ۵/۷ نمره به نیمه دوم کتاب تعلق می‌گیرد.


  ب —۲) ارزش یابی کتبی پایانی (۳۰ نمره)


۱-دیکته —یک یا دو حرف از حروف دوازده لغت در جمله جا افتاده‌است.


                             انگلیسی و فرانسه ۳ نمره/ آلمانی ۴ نمره


   ۲- واژگان شامل:


۱-۲جایگزین کردن لغات در جملات (۹ لغت در ۸ جمله) ۴ نمره


۲-۲ یافتن واژه‌های مناسب به منظور تکمیل جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز ۲ نمره


۳-۲ پرسش‌های چهارگزینه‌ای ۲ نمره


۳-درک مطلب:


۱-۳در این قسمت متنی در سطح متون کتاب انتخاب می‌شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ می‌دهند.


انواع سوالات:


Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions ۴نمره


۲-۳ (Sentence Comprehension) در این بخش یک یا دو جمله در هر سوال گنجانده می‌شود که درک آن‌ها مستلزم دانستن نکته‌ای می‌باشد.درمورد این جملات سوال به صورت چهارگزینه‌ای داده می‌شود. ۳ نمره


۴-دستور شامل:


۱-۴ سوالات چهارگزینه‌ای ۲ نمره


۲-۴ مرتب کردن جملات به هم ریخته ۲ نمره


۳-۴ کامل کردن جملات ناقص ۲نمره


۴-۴ پاسخ به سوال باتوجه به تصویر ۲ نمره


۵- ۴ نقش‌های زبانی ۳ نمره


مکالمات ناقصی که توسط دانش آموز کامل می‌شوند. سوالات این بخش به قسمت Language Function کتاب درسی مربوط می‌شوند. لازم به توضیح است که در زبان‌های فرانسه و آلمانی بخش مکالمه جایگزین نقش‌های زبانی می‌شود.


۶-تلفظ ۱ نمره


این بخش به دو شکل می‌تواند مورد ارزش یابی قرار گیرد:


الف- استفاده از ستون و دادن مثالی برای هر ستون دانش آموزان لغات داده شده را در ستون‌های مربوط قرار می‌دهند.


ب —دادن مجموعه‌ای ازلغات که همه به جز یکی دریک صدا مشترک هستند.دانش آموزان لغت مربوطه را می‌یابند.


لازم به توضیح است که ارزش یابی تلفظ فقط درمورد زبان‌های انگلیسی و فرانسه‌است.


                                           جمع ۳۰ نمرهتوجه: در ارزش یابی کتبی پایانی نوبت دوم از مجموع ۳۰ نمره، ۵/۲۲ نمرهٔ آن متعلق به نیمه دوم کتاب درسی و ۵/۷ نمرهٔ آن متعلق به نیمه اول کتاب درسی می‌باشد.

نمونه سوال