رحم علی

از لاشار

قبل از سلطه نسبى انگليس بر بلوچستان، استعمار مجبور شد براى استحكام حاكميت خويش چندين بار با قبايل مبارز بلوچ به نبرد مسلحانه بپردازد و در اين ميان از 3 جنگ خونين قبايل مرى با انگليسيها مى‏توان نام برد كه در هر جنگ طرفين متحمّل تلفات و خسارات سنگين گرديدند. "رحم على" شاعرى است كه خود در اين جنگها دوش به دوش مجاهدان با انگليسيها رزميده است. "رحم على مرى" وقايع جنگ گنبد را به صورت منظوم در آورده و در اين نظم بلند، تمام خصوصيات يك شعر حماسى و ملى به چشم مى‏خورد. وى شاعرى را از قبيله خود به ارث برده و شعر او ريشه در اشعار و سلايق خانوادگى وى دارد. پدر رحم على نيز از شاعران مشهور عصر خويش بود.

در شعر "رحم علی" آثار نفرت و كينه شديد وى نسبت به انگليسيها موج مى‏زند و از قضا وى به نوكران داخلى اجانب بيشتر از خود آنها تاخته است:

"انگليس آهسته آهسته پيشرفت نمود و در اين پيشرفت نظامى و كسب فتوحات خائنان داخلى، پيش قراول و پيش آهنگ آنان شدند. اين عناصر پست و فرومايه از غيرت تهى هستند، خواه افغان باشند يا بلوچ. متأسفانه مسلمانان وطن خود را فروختند. اكنون انگليس هركس و نا كس را به رياست و حكومت اين منطقه مى‏گمارد و به سران قبايل اينگونه منّت مى‏گذارد كه اين دارايى و حمايت انگليس بود كه شما را به آن مقام رسانيد و اكنون نوبت شماست كه در ازاى آن همه خلعت و بخشش، براى انگليس خدمت نماييد.