سید ظهور شاه هاشمی بلوچی

از لاشار

سیدظهور شاه هاشمی 21 اِپریل سال 1926 مان گنجین گوادر بلوچستانا یك گران مهزبین و وانندهین هاندانیا وتی چم پچ كتنت آییا وتی بُنگیجی وانگ چه وتی آریپین پتا سید محمّد شاه هاشمی و گوادرے حكومتی وانگجاها چه در بُرتگت سید یك نامدارین لچه كاری و بلوچی زبانے مشهورین ندكار و زانتكاریا گون هور مان فارسی ، اِنگریزی ، عربی و اُردوا زانتكار اَت . سال 1949 رادیو پاكستان كراچیا بلوچ مراگشے كار مستر جوڑ بوت. سال 1969 دكتر هینز استراسر كه یك آلمانی زبانزانتی اَت آییَے دستبندیا سید پونا شهرا كه مان هندے تها انت شُت . اَودا یك دگه ٹوهین زبانزانت دكتر اِن اِن مشكلا گون دچار كپت اِی دویین زانتكارانی همراهیا آییا اوستا و هند و ایرانی زبان در بُرت انت همی زبانانی در بَرَگَے بركتا آییا بلوچی زبانا گون همی زبانان سیاديَیے سما كپت اشیَیے تها هچ شك نیست كه آ چه بُندرا یك مزنین زانتكار و اصیلین اِنسانی ات . آییا مَزنین جكانسریا رند بلوچی زبانے سیاهگَے اَڑ و جنجال گیش و گیوار كتگنت . همی ردا آییا یك كتابی (بلوچی سیاهگے راست نبیسگ ) نوشت . آییا دان ساهے گڈی ساهت و وقتان بزان 4مارس 1978 گون بلوچی زبانا همگرنچ اَت . ای ردا آییا 25 بی بهاهین وانگی مان لچه و رما نبشتگت . سیدے مزنین كار اِش انت كه آییَا جزء (عم)مان بلوچی زبانا ترینتگت و 26 سالا رند آییے هزمتانی كار پد و نتیجه بزان سید گنج اَولی بزانت بلد ( لغت نامه ) تیاركنگ بیت.سید وتی زندمانے تها نپس گیرین نادراهی و رنجے آماچ بوتگ بلے نادراهی سیدے كارانی دیم برگے هچ دیم دار نبوتگ واجها وتی زندمانے گیشترین بهر په بلوچیا ندر كُتگ په پٹ و پولا وبزانت بلدے گالانی چنگ و مچ كنگا آییا شاهگانین بلوچستانا سپر كُت. واجهے چاپ بیتگین لهتی وانگی (كتاب) اِش اَنت : اَنگرو تُرونگل . تِراپكنین تِرمپ، جز ء عم، بلوچی سیاهگے راست نبیسگ، سچكانین سسا، برتكگین بیر، سید گنج، سستگین دستونك، نازك .