شعر حمل جیند

از لاشار

حمل جيند

شنبه روچ سر مشود براتاني گُهار

شنبه په برات‌‌ ءَ شرنه انت شانزده په پت ءَ

شنبهءَ روچ ءَ شانزده مان شومين سائت ءَ

شنبهءِ روچءَ همل ءِ شاگءَ نول كتگ

5- حمٌل مان شاگ‌ءُ مان همانيل بويين زرءَ

هپت شپ وهپت روچ شاگ يه يك كشٌي ء‌َ شُتگ

هپتمي روچ شاگ پرنگ ءِ مُلكءِ شُتگ

چا سرءَ گرا بنت گون مرگي چروكين بانزلان

گوادرءِ ميدان گوشت گون ءَ هوتين حمل

10- بلٌي شاگ ءَ بيا جنن اُ شناگ مان زر ءَ

گوادر ءِ ميدان گون شمي كميٌن زانگ ءَ

حمٌل ءَ پهران په كتام روچ ءَ واركنان ء

بِلٌن من شاگ ءَ ءُ جنان اُ شناك مان زر ءَ ؟

حمل ءِ همراه بي دلين دشتي بيتگنت

15- چو شلنگ ءَ‌مان دستگ

ظذليش گزٌي انگر ءَ بي برانز بيتگنت

حمل ءَ‌گوانگ په پنجگءِ زر مشـتءَ جتگ

اُ تپر زين كه من تر ءَ بچيگ ساذ تگ

من ترءَ بچيگ ساذگ ءٌ درٌين دتٌگي

20-حمل ءَ شيري پنجگ ءَ پرچي درشتي

مان زر ءَ پهران گپت وپرندگان بندي كتگ

حمل ءَ دست په كمبرين ريزان بستگنت

كمبرين ريز ءُ ليروي هژ گردين مهار

25- هوني ءَ شنزنت چه مزاري موردانگان

هشتن په سيواني كمان ءَ يك جاه جتگ

هشتن په شيرازي سگار ءَ يك جاه جتگ

يكي اٌ ن په پاد ءِ چبه ؤُ مهميز ءَ جتگ

پهك نه مرتگ دان دو ششماهء دردي كشٌتگ

30-بيا تو اُهمل اچ پرنگان سانگي به كن

جن پرنگنت ءُ همل ءَ پسند نه بنت

جرندش پرنگنت ءُ جودش بي دينين كاپرنت

ني ديم ءَ شودنت ءُ ني هدايي نام ءَ گرنت

ناءُ چنگالان گون مكسكان ايرءَ برنت

35-چُكٌش مان كتّان گشي هيكي گُلرنت

پشكش گوندنت ءُ ناپگاني كندش درنت

وهدي كه جودش مشكلين كاران ءَ رونت

كندان كنداننت گون شپانكان دست ءُ گورنت

همل ءَ مئي وتي كاد همار چمٌين دوست ءَ بنت

40- پشك شلوارءُ سريگ‌‌‌ ءَ سر چادرنت

لهم ءَ لدنت ءُ په ستاهي گِردءَ رَوَنت

وهدي كه جودش مشكلين كاران ءَ رونت

هنچو سيگيگنت كه تنگهين بَچٌيش مرتگنت

جي زرءِ‌ مئي اهوالان برت

45- اول مئي هال ءَ‌ گون مكٌهين ماتَ سركنت

په مئي شام ءَ مهلبين گنديم ءَ‌ مَكُش

په مئي چاشت بور هلانچين گورگ ءَ‌ مَكُش

په مئي بورءَ‌ بارگين روبندان مَريس

50- مئي سرءُ‌ منديل تئي گِدامي نَكيت

مئي كش ءُ پهناد تئي گليمي نشتنجها

مئي سلامان په بمبوين دوست ءَ سركنت

شيپَگين پوزءَ سد گبري سهران مَلُد

كدٌهين چمان ته زباري سريمُگ مَكن

55- كچكين دنتانان ته لندني مسواكان مَكش

اگه گري جودي چو مئي كَوليگ ءِ‌ بگر

شير كُشي بيت دان همل ءِ ‌نام ءَ نوك بكنت

بازنت مَ مُلكان چوره ءُ مال كَتُ بَهيل

60- هپت جن ءَ گريتگ په نواب رنگين همل ءَ

هپت جن ءَ ملگور داتگ مان تيگاني ره ءَ

مئي سلامان په همدلين دوستان سركَنِت

هالرءُ‌ پيردادءُ گلامِش سركنت

آمئي دوستنت گون دگه مردي زوك ءَ بيت

65- آمئي بورنت مان دگه بنجاهي چريت

بجري تيگ مان چوره يي لانكي كَيدءَ ببيت

تنگون بچن چو اناري پلٌي ليمرنت

يكٌي په لكٌي هملءِ نامءَ كس نه گيت

پنچمي روچءَ په مني مالءَ جاكءَ بيت

74- گون جنءُ جكان منتن هاكء دووكءَ بيت

هملءِ مركءَ سي و چار چيزءَ گل كتگ

ميدان مان جا هوءُ آسكان مان باگين رجروءَ

شه بزان گوشتگ مگن ء كوهي پاچنان

ما تكون هان بلٌيت بيا رون اير پادءَ چرون

75- همل ء جييند مرتگ نونگي جنتءُ كشيت؟ <seealso> حمل_جييند