طایفه بامری

از لاشار

طایفه بامری

این طایفه بیشتر در گل مورتی،هودیان،جلگه دلگان،و مفیدی سکونت دارند.

تیره های این طایفه: بامری،رودین زایی،جمشید زایی،فولاد زایی،عبدالله زایی،جنگوزایی،مکسان،....