طایفه براهويی

از لاشار

طايفه براهويي

برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه براهويي از واژه ((ابراهيم)) ، نام يكي از بزرگان براهويي گرفته شده است كه به صورت ((براهم)) و(( براهو)) در آمده است؛ چنانكه كردان غرب ايران هم ابراهيم را ((برو)) مي خوانند.

مردوخ كردستاني ، به نقل از (( دايره المعارف ))، براهويي ها را از نسل قوم براخوي از تيره مهاجر كرد به شمار آورده است.

زبان براهويي: دانشمندان زبان شناس ، زبان براهويي را شاخه اي از زبان دراويدي دانسته اند ؛ با اينكه زبانهاي داراويدي در هند گستردگي دارند ولي مدارك نشان مي دهد كه اين زبان ها خاص شبه قاره نبوده است.