مالد

از لاشار

مالد

مراسم مالد در بلوچستان شبيه مراسم خانقاه قادري سنندج است وتكرار پي در پي ذكر، موسيقي و حركات موزون در آن حضوري مسلط دارد.

هدف اصلي اين مراسم رسيدن به خلسه و بيخودي است. اين مراسم اگرچه امروزه در حال فراموشي است اما بيشتر در مناطق ساحلي بلوچستان رواج دارد. سازهاي همراهي كننده ي مالد فقط انواع طبل و دف هستند. رهبر مراسم مالد نيز خليفه نام دارد كه گاه نوازندگي دف بر عهده ي اوست . رقص و انجام كارهاي خارق العاده بخشي از مراسم مالد است. به كسي كه اين اعمال خارق العاده را انجام مي دهد مستان مي گويند. ذكر و آوازهاي مالد بوسيله خليفه خوانده مي شود و دستيارانش(چاووش) آنرا تكرار مي كنند. با آنكه طرفداران مالد با گواتي مخالفند، مراسم مالد مي تواند به شكرانه ي شفايافتن بيمار گواتي برگزار مي شود كه در اين صورت بيماران گواتي در آن شركت مي كنند. انجام اين مراسم معمولا دو تا سه ساعت به طول مي انجامد.