مهمان نوازی

از لاشار

مهمان نوازی

يكي از خصيصه هاي اصيل فرهنگ مردم بلوچ مهمان نواز است. مهمان در ميان مردم بلوچ داراي ارج و احترام خاصي است. مهمان چه آشنا و چه غريبه باشد، تفاوتي در مهمان نوازي بلوچ ايجاد نمي كند و او را به بهترين روش پذيرايي مي كنند. اگر شخصي به عنوان مهمان به ميان آنها بيايد ديگر اهالي آن محله بر خود مي داند كه حداقل يك وعده او را به خانه خود دعوت كنند و يا براي او غذايي فراهم نمايند. مردم بلوچ معمولا بهترين غذاي خود را براي مهمان آماده مي كنند زيرا آنها معتقدند كه مهمان بهترين غذا را بايد بخورد. مردم بلوچ بسيار به مهمان احترام مي گذارند و او را جزئي از خانواده خود مي انگارند. آنها معتقدند كه كسي كه به عنوان مهمان به خانه آنها آمده است مانند كسي است كه به آنها پناه آورده است و هيچ كس حق تعرض به او را ندارد. اگر كسي خواست به او بي احترام يا تعرض كند ميزبان حفاظت از جان و مال مهمان را تا زماني كه در خانه او است بر خود فرض مي داند.