موتک

از لاشار

موتك

موتك يا موتق ، آواز مخصوص عزا و سوگواري ، و در لغت همان مويه فارسی است. در گذشته زنان تا سه روز حق نداشتند در سوگ عزيزان از دست رفته گريه وزاري كنند. بنابراين موتك ، شعر هجايي گريستن و هق هق شكسته و فروخورده ي زنان سوگوار بود كه معمولا به طور گروهي خوانده مي شد و ابيات و ترجيع بند آن پي در پي بين دو گروه از خوانندگان يا آواز تنها و گروهي ردوبدل مي شد. اين شيوه ي اجرا امروزه مرسوم نيست.