صفحه‌های حفاظت‌شده

از لاشار

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های حفاظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های حفاظت‌شده
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس لاشار:تکذیب‌نامهٔ عمومی۱٬۲۹۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:حق تکثیر۱۷۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:سیاست حفظ اسرار۱۰٬۶۷۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:درباره۲٬۰۸۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس لاشار:گودال ماسه‌بازی/پیغام۵۲۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:حرف۱۰۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بلوچواه:صفحهٔ اصلی۳٬۲۸۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:سیاست حفاظت از صفحه‌ها۷۱۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:آمار۴۹۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:سیاست‌ها۲۸۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:بتل۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بتل:صفحهٔ اصلی۱٬۵۵۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:نگاره هفته/۲۳۵۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس لاشار:نگاره هفته/اندازه۱٬۰۲۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:درون۱٬۶۴۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس صفحهٔ اصلی۶۲۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری