کشمیر

از لاشار
دریاچهٔ دال در کشمیر.

کشمیر نام منطقه‌ای است که زمانی دارای دولتی سلطنتی بوده در هیمالیا بوده‌است و امروزه مورد ادعای هر دو کشور هند و پاکستان به یک میزان است.

جغرافیا

مساحت در دست تصرف هند ۲۲۲۲۳۶ با ده میلون نفر جمعیت و مساحت در دست تصرف پاکستان در این منطقه ۸۳۸۸۸ با ۱٫۳ میلیون نفر جمعیت است.