گواتی

از لاشار

گواتي

گواتي يا گوات نوعي باد است كه در جسم انسان حلول مي كند و با مختل كردن تعادل روحي و جسمي او موجب بيماريش مي شود. مردم بلوچستان عامل اين بيماري را ارواح پليد اجنه مي دانند و تنها موسيقي است كه مي تواند اين ارواح را از جسم بينار خارج كند و سلامت او را بازگرداند.