گویش

از لاشار

ه هریک از گونه‌های یک زبان گویش می‌گویند. گویش‌ها می‌توانند مربوط به یک منطقه ویژه یا طبقهٔ ویژه‌ای از جامعه باشند.

چند گویش با هم یک زبان را تشکیل می‌دهند. گویش را نباید با لهجه اشتباه گرفت. هر گویش خود دارای چند لهجه است.

نمونه:

گویش‌های زبان فارسی: فارسی ایران، فارسی دری، فارسی تاجیکی
لهجه‌های زبان فارسی:لهجه تهرانی، لهجه اصفهانی،لهجه هراتی

یک لهجه خود می‌تواند گونه‌هایی نیز داشته‌باشد مانند گونه لاتی از لهجه تهرانی.

بنابراین به ترتیب تقسیم‌بندی:

زبان
گویش
لهجه
گونه

منبع

بر پایهٔ داده‌های در فرهنگ مریام-وبستر